استراتژی ها


استراتژی های سطح یک مؤسسه

‏1‏       بهینه سازی تولید

‏2‏      بهبود تأمین آب

‏3‏      بالا بردن ارزش افزوده آب به سطح میانگین ‏جهانی

‏4‏      بهبود منابع خاک و حاصلخیزی

‏5‏      بهینه سازی نیروی انسانی

‏6‏      اصلاح ساختار سازمانی    

‏7‏      مدیریت منابع مالی و هزینه ها  

‏8‏      افزایش میزان و نرخ مکانیزاسیون

‏9‏      توسعه فعالیت های تولیدی، تبدیلی و خدماتی

‏10‏     تأمین نیاز شرکت های وابسته