ارزش ها


• خلاقیت و نو اندیشی
• توجه به تمامی ابعاد مسئولیت اجتماعی
• تأمین و حمایت از حقوق مصرف‏کنندگان
• انسجام ظرفیت‏های علمی و اجرایی داخلی و بین‏المللی در راستای تحقق اهداف متعالی زندگی
• مرجعیت علمی در حوزه کیفیت
• گسترش دید توحیدی به هستی
• احیا و ترویج تعالیم و مبانی هستی‎شناسانه اسلام ناب محمدی به دنیا، در قالب الگوهای حوزه‎های مختلف سبک زندگی
• بهبود مستمر سبک زندگی جامعه‎ی انسانی