مأموریت


ارتقای سطح کیفیت زندگی بر اساس آموزه های اسلامی از طریق ارائه الگوها و استانداردهای ارزیابی کیفیت در سطح بین‌المللی و تجاری سازی نشان طیب